Höhe Wand a Raxalpe

Höhe Wand a Raxalpe
 • Počet dní 3
 • Cena 3 000 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Skvělé ferraty ve Štýrsku

Skvělé ferraty ve Štýrsku
 • Počet dní 3
 • Cena 3 500 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Ferrato-jóga víkend

Ferrato-jóga víkend
 • Počet dní 3
 • Cena 3 800 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Jóga-pilates víkend

Jóga-pilates víkend
 • Počet dní 3
 • Cena 1 000 Kč
 • Náročnost začátečníci
Detail akce

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro služby zprostředkovávané cestovní agentura LaViva travel, s.r.o. zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 59337, se sídlem Skalička 2248/90, 789 01 Zábřeh IČO: 03111466. Nabízené služby i Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.lavivatravel.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.).

V případě, že budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle + 420 725 110 593, příp. e-mailem na info@lavivatravel.cz.

 

2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi klienty a cestovní agenturou LaViva travel je dán občanským a obchodním zákoníkem. Účastníkem našich akcí s nárokem na poskytování služeb se stáváte až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je LaViva travel oprávněna smluvní vztah zrušit.

2.2. Firma LaViva travel je také zprostředkovatelem zážitkových služeb poskytovaných našimi smluvními partnery (dále jen partner). Předmětem smluvního vztahu je závazek firmy LaViva travel obstarat zájemci využití objednané služby a závazek zájemce za tuto službu zaplatit sjednanou cenu podle aktuálního ceníku.

2.3. Závazné objednání akce lze provést prostřednictvím registračního formuláře na tomto webu, e-mailem, telefonicky či poštou se zasláním vašeho jména a příjmení, adresy bydliště, data narození a kontaktních údajů (telefon, email) se současným uhrazením ceny akce na bankovní účet číslo 2500609575/2010 (Fio banka) v řádně stanoveném termínu, jinak bude objednávka stornována.

2.4. V případě last minute akcí je nutno uhradit platbu za akci v nejbližším možném termínu, nejpozději do tří pracovních dnů před odjezdem.

2.5. LaViva travel neručí za nepříznivé následky neodvratitelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody vzniklé z těchto případů nemůžeme účastníkům uhradit a to ani v případě, že k nim dojde i před začátkem akce, kterou je možné v jejich důsledku jako krajní možnost úplně zrušit. V takovém případě vám samozřejmě přijatou platbu, sníženou o již prokazatelně realizované výdaje, vrátíme.


3. STORNO POPLATKA A ZMĚNA REZERVACE

3.1. Storno poplatky jsou počítány z celkové ceny akce. Při výpočtu storno poplatku se nezapočítává den začátku akce.
 

60 – 41 dnů 40 – 21 dnů 20 – 11 dnů 10 – 1 den
10% z ceny akce 30% z ceny akce 50% z ceny akce 100% z ceny akce

 

3.2. Odhlásí-li se účastník 10 a méně dní před začátkem, v den začátku, nedostaví-li se na začátek akce, přeruší-li z vlastní vůle účast na akci během jejího průběhu, má-li zjevně nedostatečné vybavení nepostradatelné pro danou akci činí storno 100% z ceny akce. Předpověď špatného počasí není důvodem ke zrušení akce s nárokem na vrácení uhrazené částky.

3.3. V případě zrušení účasti na akci z prokazatelně vážných a neodvratitelných důvodů může LaViva travel nabídnout účastníkům alternativní termín za fixní poplatek 1 500 Kč / osoba.  

3.4. U dárkových poukazů, kde není stanoven konkrétní termín akce (např. psí spřežení, dárkový poukaz určité hodnoty) se jako závazný bere smluvený termín, pro který bude poukaz využit a potvrzením termínu se na akci vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách. 

3.5. Lze provést změnu rezervace na jinou osobu, tzv. zástupce. O této změně musíte LaViva travel bezpodmínečně informovat telefonicky, e-mailem, nebo písemně poštou. Změnu lze provést maximálně 10 dní před realizací akce a pouze 1x.


4. SLEVY A DÁRKOVÉ POUKAZY

4.1. Věrnostní sleva. Pro všechny, kteří už s námi někde byli a chtějí poznat nová místa, nabízíme slevu 5 % ze základních cen.

4.2. Skupinová sleva. Vpřípadě, že se akce účastní 4 a více lidí, kde za skupinu jedná jedna osoba, lze uplatnit skupinovou slevu. Sleva se vypočítá individuálně.

4.3. Dárkové poukazy lze uplatnit po dobu jejich platnosti v uvedené cenové výši. Registrace na akci akce s využitím dárkového poukazu je vnímána jako souhlas s platnými VOP.

4.4. Uvedené slevy se nesčítají a nelze je nijak kombinovat. Slevy se nevztahují na last minute akce a jinak slevněné akce.


5. ZRUŠENÍ AKCE

5.1. LaViva travel má právo zrušit akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci akce. Zrušení akce vám oznámíme co nejdříve, jak jen to bude možné – nejpozději však 5 dní před plánovaným zahájením akce. V případě zrušení akce vám nabídneme náhradní akci nebo vám vrátíme platbu v plné výši.


6. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY AKCÍ

6.1. Každý se účastní akce dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Vedoucí akce je oprávněn zakázat individuální program, popř. vyloučit účastníka z části programu, pokud jeho zdravotní stav, zkušenosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti.

6.2. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může vedoucí akce plánovaný program omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným.

6.3. Žádná z těchto skutečností není důvodem pro vrácení platby, či finanční kompenzaci.


7. POJIŠTĚNÍ

7.1. Pokud je tak uvedeno v popisu, v ceně akce je zahrnuto cestovní pojištění Generali v základním balíčku SPORT ACTIVE, které kryje aktivity na akcích, které LaViva travel pořádá. Výši pojištění a krytí najdete v tomto dokumentu. Pojistné podmínky, formuláře a více informací najdete na webu Generali.

7.2. V případě zájmu o komplexní pojištění, které kryje také záhranné a pátrací akce, nabízí slevu na horských chatách a další výhody, máte možnost sjednat výhodné celoroční pojištění Alpenverein. Více informací o tomto pojištění najdete zde na webu.


8. REKLAMACE

8.1. V případě výrazné nespokojenosti s námi poskytovanými službami je můžete reklamovat. Reklamaci lze podat nejpozději 3 měsíce po ukončení akce, potom nárok na náhradu škody zaniká.

8.2. V případě akcí realizovaných našimi partnery si vyhrazujeme právo prozkoumání důvodů reklamace ve spolupráci s třetí stranou.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Firma LaViva travel je řádně registrována na UOOU. Data o zákaznících budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při vzájemné komunikaci. Osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

9.2. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od zákazníka, tak zákazník prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

9.3. Vyhrazujeme si právo zasílat newslettery a speciální nabídky na e-mail uvedený při registraci. Z newsletteru se může kdykoliv odhlásit.

9.4. Dále si vyhrazujeme právo pořizovat a zpracovávat obrazového a zvukového materiály (fotografie, video) s možným využitím pro marketingové účely.

9.5. Zákazník i příjemce služeb jsou povinni neprodleně oznámit firmě LaViva travel jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě nutnosti může LaViva travel aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro akce uzavřené po datu zveřejnění. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a LaViva travel. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zák. č. 159/1999 Sb., zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před vyplněním objednávky přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí.

10.2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.


Platnost od 14.6.2016


Zůstaňte s námi